16 Październik 1944r

Historia EW250-L

 

Licznik odwiedzin  1222975

 

 

 

75 Rocznica Upamiętnienia Załogi Liberatora  EW250L, Która poległa w Boju z Niemieckim okupantem niosąc pomoc Polskim Partyzantom, walczącym o Wolną Polskę.

Letter from:
Malcolma Pither
(Son fo
Sergeant:  Pither Ronald T. )
Letter from:
Jan Bardsley
(doughter of 
Sergeant:  Pither Ronald T.)
Letter from:
Jonathan Franklin
(son of 
Lieutenant: Franklin Charles S. Stuart )
 List po polsku  List po polsku  List po polsku
   Przekaz medialny o przebiegu uroczystości Relacja Radia Kielce

Realacia fimowa 75 Rocznicy Przemówienia

Realacja filmowa 75 rocznica część artystyczna

   Przemówienie Jacek Janiec
(w imieniu społecznego komitetu upamiętnienia Lotników)
 

 

 

POMNIK BOHATERSKICH LOTNIKÓW
Opis Symboli i Kształtu projekt 
 
 Przemówienia i odczyty listów KOMITET

 PODZIĘKOWANIE SPOŁECZNEGO KOMITETU

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości


 
 
PATRON HONOROWY
 
     
Wojewoda Świętokrzyski


Agata Wojtyszek
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

 Wójt
Gniny
Opatowiec

Sławomir Kowalczyk
 Starosta
Powiatu Kazimierskiego

Jan Noawak
 Prezes
Instytutu Pamięci Narodowej

Jarosław Szarek
Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej

Kpt.Antoni Sielecki
 LIST
 LIST  LIST  LIST  LIST  LIST
 LIST          


  PATRON MEDIALNY

TVP - Historia
Program Adama Sikorskiego
pt: "Było Nie Minęło"

NASI PARTNERZY WSPIRAJACY NAS W INICJATYWIE BUDOWY POMNIKA


Rodziny Poległych
Lotników

Families of the fallen Airmen

Gmina Opatowiec Wsparcie Finansowe Dostawca Kamienia Piaskowiec Czerwony
Kopalnia Tumlin
Dostawca Kamienia Porfir
Kpalnia Porfiru i Diabazu Zalas
Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie Stowarzyszenie Wizna 1939
     
Mieszkańcy Kociny Szkoła podstawowa w Krzczonowie Zespół szkół w Opatowcu 34 & 31 Squadrons, SAAF - WW11 on facebook Zapiski Dominika
(osoba wspierajaca działalność Komitetu) 
      

 Lista osób,które wsparły naszą inicjatywę / List of people,who supportedour initiative

 FUNDATOR POMNIKA

Tablica; znaki RAF i SAAF Sylwetka Liberatora będą Wykonane z Brązu przez Pracownię
Art. Odlewnictwo Jacek Guzera


Poszukiwanie szczątków Liberatora w wiejscu katastrofy w Krzczonowie
Search for the remains of the Liberator B24J EW250L.

Żołnierze Wspólnoty Brytyjskiej - Upamietnienie Cmentarz Rakowicki w Krakowie 2016r

W dniu 8 listopada 2016 r na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, przy kwaterze
żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Pamięci Poległych Żołnierzy Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej.
Równolegle uroczystości odbyły się przy Pomniku Lotników Brytyjskich w Warszawie, na cmentarzach Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu, Malborku i Lidzbarku Warmińskim.
W Krakowie na Cmentarzu Wojennym Wspólnoty Brytyjskiej, największym z pozostałych czterech znajdują się groby 493 żołnierzy z następujących państw: Wielkiej Brytanii (343), Południowej  Afryki (50), Nowej Zelandii (26), Australii (22), Kanady (15), Polski (15), Indii (2), dwie tablice żołnierzy nieznanych, 24 cywili i 2 żołnierzy brytyjskich pochowanych pierwotnie na Cmentarzu Żydowskim Krolenskahta, których groby już nie istnieją.
Wartę przy pomniku pełnili żołnierze Wojska Polskiego.
Ceremonię Upamiętniającą tych, którzy oddali życie rozpoczęto odegraniem przez sygnalistę WP utworu ,,Słuchajcie Wszyscy".
Następnie słowo wstępne odczytał Kanadyjski Attache Obrony w Polsce płk.Pascal
Domers, które po polsku powtórzył Brytyjski Konsul Honorowy w Krakowie, Pan
Kazimierz Karasiński.
Lekcję Ewangelii w/g Św.Jana odczytał Ambasador Kanady w Polsce JE Pan Stephan de Boer, którą powtórzył po polsku Ksiądz Kapelan WP, następnie odczytano kolejno Akt Pamięci oraz odegrano ,,Ostatnią Wartę", a po minucie ciszy ,,Pobudkę"
Następnie złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze pamięci.
Po modlitwie o pokój i błogosławieństwo zakończono ceremonię.
W uroczystościach brali  udział dwaj uczestnicy - weterani II Wojny Światowej;
generał brygady Ludwik Krempa lotnik 304 dywizjonu ,,Ziemi Śląskiej" oraz prof.
Wojciech Narębski żołnierz 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych.
W uroczystościach brała udział delegacja Stowarzyszenia Żołnierzy Armii
Krajowej Inspektoratu ,,Maria", Środowiska Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego
im.,,Orląt Lwowskich" w Krakowie, Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość" Obszaru
Południowego w Krakowie, Muzeum AK im.Emila Fieldorfa,,Nila" w Krakowie, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, żołnierze formacji Sił Zbrojnych Kanady i
Wojska Polskiego, delegacja władz m.Krakowa, władz Samorządowych, Klub Seniorów Lotnictwa, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Ostrowie oraz Szkoły Międzynarodowej w Krakowie. Obecne był liczne poczty  sztandarowe oraz przedstawiciele licznych organizacji i mieszkańcy Krakowa.


Tekst;Jacek Janiec
Zdjęcia:Małgorzata i Jacek Janiec

On 8 November 2016 on the Rakowicki cemetery in Krakow, the quarters
British Commonwealth held a ceremony to celebrate the
Day of Remembrance for Fallen Soldiers Soldiers of the British Commonwealth.
Parallel events were held at the Monument of the British Aviators in Warsaw, the cemeteries of the British Commonwealth in Poznan, Malbork and Lidzbark.
In Krakow War Cemetery British Commonwealth, the largest of the remaining four are the graves of 493 soldiers from the following countries: Great Britain (343), South Africa (50), New Zealand (26), Australia (22), Canada (15), Polish (15), India (2), two tables of unknown soldiers, 24 civilians and two British soldiers originally buried in the Jewish Cemetery Krolenskahta, whose graves no longer exist.
Stood guard at the monument of righteous soldiers of the Polish Army.
The ceremony commemorating those who gave their lives started being played by the signaller WP ,, Listen to the song Everybody. "
Then he reads the foreword Canadian Defence Attache in Poland płk.Pascal
Domers that the Polish repeated the British Honorary Consul in Krakow, Mr.
Kazimierz Karasiński.
Lesson Gospel / g St. John read the Canadian Ambassador to Poland HE Mr. Stephan de Boer, said that the Polish priest chaplain WP, then read sequentially Act of Remembrance and was played ,, last Warta, "and after a minute of silence ,, wake-up call"
Then wreaths were laid flowers and lit candles in memory.
After the prayer for peace and blessing ceremony was completed.
The ceremony was attended by two participants - veterans of World War II;
Brigadier General Louis Krempa airman 304 Squadron ,, Slesia "and prof.
Wojciech Narębski soldier 2 Corps of the Polish Armed Forces.
The ceremony was participated a delegation of the Association of Soldiers of the Army
The National Inspectorate ,, Maria ", Environment Soldiers AK Area Lviv
them. ,, Lvov Eaglets "in Krakow, Association ,, Freedom and Independence" Area
Southern in Krakow, the Museum of AK im.Emila Fieldorfa ,, Nil "in Krakow Aviation Museum in Krakow, soldiers formations and the Canadian Forces
Army Polish delegation m.Krakowa authorities, local authorities, Aviation Club Seniors, students Primary School. Allied airmen in Ostrow and the International School in Krakow. Present were a number of standard bearers and representatives of numerous organizations and residents of Krakow.

Text; Jacek Janiec
Foto: Małgorzata i Jacek Janiec


   

"Asking for financial support"

SAMOLOT LIBERATOR USYPANY Z NAKRĘTEK ZEBIERANYCH PRZEZ MŁODZIEŻ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZCZONOWIE