16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Sesja Rady Gminy

AktualnościW dniu 29 czerwca. Rada Gminy przyjeła jednogłośnie Uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika, upamiętniającego katastrofę Liberatora B 24L EW-250 w dniu 16 października 1944 r. na działce nr 229/2 obręb ewidencyjny 0007 położonej w Kocine.
Podczas sesji przedstawiciele   Komitetu Upamietnienia Lotników EW250L Adam Jarkiewicz i Jakub Różycki, zaprezentowali projekt pomnika oraz przedstawili dotychczasowe dokonania Komitetu w sprawie inicjatywy upamietnienia Lotników EW250L.
W imieniu Komitetu Upamietnienia Lotników EW250L kierujemy podziękowania dla Przewodniczacego Rady Gminy pana Andrzeja Malec i Rady Gminy Opatowiec oraz obecnego na sesji Wójta Gminy Opatowiec pana Sławomir Kowalczyk.On 29 June. Municipal Council unanimously adopted a resolution on granting consent to build a monument commemorating the crash of the Liberator B 24L EW-250 on 16 October 1944. On plot No. 229/2 cadastral district 0007 located in Kocin.
During the session, representatives of the Committee to commemorate Aviators EW250L Jarkiewicz Adam and Jakub Rozycki, presented a draft of the monument and presented the achievements to date of the Committee on the initiative commemorate Airmen EW250L.
On behalf of the Committee to commemorate Aviators EW250L extend our thanks to the Chairman of the Municipal Council Mr. Andrzej Malec and Municipal Council Opatowiec and the current session of the mayor Opatowiec Mr. Slawomir Kowalczyk.

Aktualności

2016.09.18
Spotkanie z Prezesem Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych w Kielcach z Prezesem Henrykiem Ciosmak
W dniu 5 wrzesnia Pan Jacek Janiec i Adam Jarkiewicz spotkali się z Prezesem ŚKSM , ktory w odpowiedzi na Pismo z Komitetu Upamietnienia Lotników zdecydowal o Ufundowaniu Bloku skalnego z czerwonego Piaskowca.
Komitet oraz rodziny poległych Lotników Serdecznie Dziękują za ufundowany Kamień.

Meeting with the President of the Holy Cross Mine Mineral Resources in Kielce, President Henry Ciosmak
On 5 September, Mr Jacek Janiec and Adam Jarkiewicz met with the President of SKSM, who in response to a letter from the Committee to commemorate Aviators decided to fund the bloc of rock from red sandstone.
Committee and the families of the fallen Airmen We would like to thank the funded stone.
2016.07.03
W dniu 2016-06-29 Rada Gminy Opatowiec Podjeła uchwała w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika, upamiętniającego katastrofę Liberatora B 24L EW-250 w dniu 16 października 1944 r. na działce nr 229/2 obręb ewidencyjny 0007 położonej w Kocine.

On 2016-06-29 Opatowiec Municipal Council adopted a resolution on approval of the construction of the monument commemorating the crash of the Liberator B 24L EW-250 on 16 October 1944. On plot No. 229/2 cadastral district 0007 located in Kocin.

<< <  Strona 3 z 9  > >>