16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Aktualności

2014.07.27

Zebranie wiejskie


W dniu 27 Lipca o godzinie 17.00 Odbyło sie Zebranie Wiejskie, na którym przedstawiono krótką informację o Samolocie Liberator B24 EW250 L, który rozbił się w Krzczonowie 16.10.1944r.

Przedstawiono znaczenie mieszkańców Kociny w kwestii zachowania Pamięci o tym tragicznym wydarzeniu, które śp. Ryszard Ruta ładnie o tym opowiedział, a Pan Jacek Janiec sprawił że można było to opowiadanie (relacje świadka) Opublikować. Wspomniano też o być może jedynym żyjącym świadku tej historii Pani Marii Jach mieszkającej obecnie w Kielcach. Podkreślono Bohaterską postawę Mieczysława Jańca Dzielnego mieszkańca Kociny, Dowódcy oddziału "Dominika - Kasia" inspektorat MARIA 106 Dywizji AK.

Mieszkańcy Kociny zgodnie traktują plac przy Kościele jako najwłaściwsze Miejsce Postawienia w Hołdzie poległym Lotnikom Pomnika.
Aby jednak uświadomić mieszkańców o trudnej i czasami długiej procedurze administracyjno-prawnej Prawnik pan Jakub Różycki Krótko przedstawił możliwe trudności w uzyskaniu stosownych pozwoleń  i to że może taka procedura trwać dłużej, co groziłoby nie dotrzymaniem terminu odsłonięcia pomnika. Termin odsłonięcia wstępnie zaplanowany jest na 18.10.2014r. Dlatego po wyczerpaniu wszelkich możliwości wzniesienia pomnika na placu przy Kościele Parafialnym Kociny. Przyjęte zostanie alternatywne miejsce na terenie Kociny.

"Mieszkańcy Kociny proszę was wszystkich w imieniu Komitetu Upamiętnienia o włączenie się w Inicjatywę Postawienia Pomniku Poległym Lotnikom i wsparcie Sołtysa Marka Plute w czynnościach pozwalających Dokonać uroczystego odsłonięcia Pomnika na terenie przy Kościele - to naprawdę godne i najwłaściwsze miejsce - Wierzymy że potraficie tego dokonać."
Adam Jarkiewicz

************************

On 27 July at 17.00 was held Aug. Rural Gathering, which presents brief information about Airplane B24 Liberator EW250 L, which crashed in Krzczonow 16.10.1944r.

Shows the importance of residents Kociny in the conservation of Remembrance of the tragic event that late. Richard Ruta nicely tell the tale, and Mr. Jacek Janiec made that could have been the story (the relationship of the witness) Publish. Also mentioned perhaps the only living witness of the story Ms. Maria Jach currently living in Kielce. Heroic stressed attitude Mieczyslaw Janiec Brave resident Kociny, Commander of the branch "Dominica - Kasia" inspectorate MARIA 106 Division Army.

Residents Kociny according treat children with the Church as the most appropriate site for the Tribute to the fallen Airmen in the Monument.
However, the residents realize the difficult and sometimes long procedure, administrative law lawyer Mr. Jacob Rozycki briefly presented possible difficulties in obtaining appropriate permits and that such a procedure that may take longer, which would threaten not adherence to the deadline unveiling of the monument. The term pre-unveiling is scheduled for 18.10.2014r. Therefore, having exhausted all possibilities of erecting a monument in the square at the parish church Kociny. Will be adopted alternative place in Kociny.
"The people of Kociny ask you all on behalf of the Committee of Remembrance for inclusion in the Initiative brought the Monument to the Fallen Airmen and support the Village of Leader Mark Pluta in activities enabling Make ceremonial unveiling of the Monument in the Church - it's really worth and the right place - we believe that know how to do this."

Adam Jarkiewicz

Aktualności

2018.09.07
Ruszyły Prace Budowy Pomnika

14 Października Uroczyste Odsłonięcie

2018.07.28
Promocja książki Józefa Belskiego
Informacja Pana Jacka Jańca
 
Jutro (29-07-2018) wypada 74 rocznica walk AK z niemieckimi i ukraińskimi bandytami w Opatowcu 29 lipca 1944 r...

Strona 1 z 9  > >>