16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Aktualności

2014.10.18

Meeting with Families of the Fallen Airmen


Visit Families with England and Canada Pilots. On 18 October the 70 anniversary of the heroic death of the Liberator airmen who died EW250 L in a plane crash in 1944 between Kocina and Krzczonów. The meeting was organized to commemorate Airmen Committee and Municipal Authorities Opatowiec.

In podruży from Krakow to Kociny accompanied Airmen Families Senator M. Gil and Jacek Janiec and Alfred Sambor, who spoke about the activities of the National Army in the fight against the occupier Polish. In Kocinie guests were greeted by Vilage Autorites Marek Pluta.
In Kocinie Airmen Families of places saw the crash and the square on which the uprising monument. The local parish pastor Kocina showed temple of and shared reflections on the crash of the Liberator. Then, local authorities have provided staging the historical memory space in the commune Opaytowiec in Ksanach Monument Legionnaire, Soldier September of 1939 and Partisan 1939-1945 erected 24 years ago. And Jzefa Piłsudzkiego Monument in Opatowiec. These presentations familiarized guests the history of our country, which ran in the municipality Opatowiec.
The Hotel Wisniewski, guests were offered a joint dinner. Here guests greeted Adam Jarkiewicz chairman of the Committee to commemorate Airmen. After greeting the mayor spoke Commune Opatowiec Slawomir Kowalczyk, Senator Gil. After lunch we spoke Defence Attaché, Poland Group Captain David Houghton, then on behalf of the families expressed thanks Malcolm Pither (son of Ronald Pither) in his touching speech, much talked about how evil war is, the places that he could see in the commune Opatowiec. Jonathan Franklin (son of Franklin Charles Stuart Searle-pilot) as Malcolm with great emotion, spoke about the experiences of Apartheid looking for analogies to Polish Communism, it is because he left South Africa and settled in Canada. Heavily thanked possibility to see the place where his father zginoł, he was 18 months.
Mr. Dominic Church presented all gathered on this day Showing off poświęconom history of 31 Squadron SAAF & 34 / RAF and their mission and help the fighting warsaw discharges of weapons for the Home Army. Tim Historical accent started discussions Kawa free, short exchanges.

***********************************************************************

Wizyta Rodzin Lotników z Angli i Kanady.  W dniu 18 Październik w 70 Rocznicę bohaterskiej śmierci lotników Liberatora EW250 L, którzy zginęli w katastrofie w 1944 r miedzy Kociną a Krzczonowem. Spotkanie zorganizował Komitet Upamiętnienia Lotników i Władze Gminy Opatowiec.

W podróży z Krakowa do Kociny towarzyszył Rodzinom Lotników senator M. Gil i Jacek Janiec oraz Alfred Sambor, który opowiadał o działaniach Armii Krajowej w walce z okupantem Polski. W Kocinie  goście zostali przywitani przez Sołtysa Marka Plutę.

W Kocinie Rodziny Lotników zobaczyły miejsce upadku samolotu i plac na którym powstanie pomnik. Miejscowy proboszcz parafii Kocina, pokazał świątynię i podzielił się refleksjami na temat katastrofy Liberatora. Następnie Lokalne władze przedstawiły miejsca pamięci historycznych wydarzeń na terenie Gminy Opatowiec w Ksanach Pomnik Legionisty, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 1939-1945, postawiony 24 lata temu. Oraz Pomnik Józefa Piłsudzkiego w Opatowcu. Te prezentacje przybliżyły Gościom dzieje naszego kraju, które przebiegały na terenie gmina Opatowiec.

W Hotelu Wiśniewski, poczęstowano gości wspólnym obiadem. Tu Gości Przywitał Adam Jarkiewicz przewodniczący Komitetu Upamiętnienia Lotników. Po przywitaniu głos zabrał wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Senator Gil. Po Obiedzie zabrał głos Atasze Obrony Poland Półkownik David Houghton z Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, następnie w imieniu rodzin wyraził podziękowanie Malcolm Pither (son of Ronald Pither), w swoim wzruszającym wystąpieniu, dużo mówił o tym jakim złem jest wojna, wspominał o miejscach które mógł zobaczyć na terenie gminy Opatowiec. Jonathan Franklin(son of Franklin Charles Searle Stuart-pilot) tak jak Malcolm z ogromnym wzruszeniem wspominał o przeżyciach związanych z Apartheid, szukając tu analogii do polskiego Komunizmu, to dlatego opuścił RPA i zamieszkał w Kanadzie. Mocno podziękował za możliwość zobaczenia miejsca gdzie jego ojciec zginął, miał wówczas 18 miesięcy.

Pan Dominik Kościelny Przedstawił wszystkim zebranym w tym dniu prezentację poświęconą historii 31 & 34 dywizjonu SAAF/RAF i ich misji pomocy walczącej warszawy oraz zrzutów broni dla Armii Krajowej. I Tym Historycznym Akcentem zakończyło się  oficjalne spotkanie, zgromadzeni podjęli wolną dyskusje przy kawie, krótkie wymiany zdań.


Aktualności

2018.09.07
Ruszyły Prace Budowy Pomnika

14 Października Uroczyste Odsłonięcie

2018.07.28
Promocja książki Józefa Belskiego
Informacja Pana Jacka Jańca
 
Jutro (29-07-2018) wypada 74 rocznica walk AK z niemieckimi i ukraińskimi bandytami w Opatowcu 29 lipca 1944 r...

Strona 1 z 9  > >>